با توجه به راه اندازی سامانه جدید فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی، کلیه نویسندگان محترم از تاریخ 1/10/1396 به سایت جدید مجله به آدرس http://biology.journals.iau-garmsar.ac.ir مراجعه نمایند