با توجه به راه اندازی سامانه جدید فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، کلیه نویسندگان و محققان محترم از تاریخ 1/10/1396 به سامانه جدید به آدرس: http://edu.journals.iau-garmsar.ac.ir/ مراجعه نمایند