- بافرمت isiفصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی- مقالتون ازطریق جمیل بفرستید---- 150000هزارتومان-هزینه چاپ با هماهنگی دفتر فصلنامه واریز شود -تماس تلفنی روزهای شنبه ودوشنبه هرهفته***مهم مهم- هزینه داوری