با توجه به راه اندازی سامانه جدید فصلنامه روانشناسی تحلیلی - شناختی، نویسندگان محترم از تاریخ 1/10/1396 به سایت جدید مجله به آدرس http://psy.journals.iau-garmsar.ac.ir/ مراجعه نمایند