با توجه به راه اندازی سامانه جدید نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، کلیه نویسندگان و محققان محترم از تاریخ 1/10/1396 به سامانه جدید به آدرس: http://vet.journals.iau-garmsar.ac.ir/ مراجعه نمایند